Våre tjenester

BSN Advokatfirma bistår små, mellomstore og store bedrifter med et bredt spekter av forretningsjuridisk rådgivning. 

Vårt hovedfokus er kontraktsrett og forhandlinger, med særlig vekt på bygge- og eiendomsjus, med transaksjon, leiekontrakter, finansiering og due-diligence-arbeid i spissen. 

Standard oppdragsvilkår
Forretning Les mer

Forretningsjus

Vi bistår små, mellomstore og store bedrifter med et bredt spekter av forretningsjuridisk rådgivning. Vi mener at det beste juridiske arbeidet gjøres i grenseland mot kommersielle betraktninger og derfor i tett samarbeid med kunden. Derfor ønsker vi å trekkes inn så tidlig som mulig i prosjektet, slik at nytteverdien av vårt arbeid blir størst mulig.

Les mer.

Bygninger Les mer

Eiendomsjus

Vi har spisskompetanse på eiendomsjus og kan hjelpe med rådgivning uansett selskapsform. Vi kan bistå med transaksjoner, leieavtaler, eiendomsutvikling og forwardkontrakter. 

Les mer.

Avtaleinngåelse Les mer

Retainer

Vi tilbyr små og mellomstore bedrifter å inngå en  «retainer-avtale», som riktig brukt kan gi våre kunder en opplevelse av å ha en egen ansatt advokat for en begrenset kostnad. Det vil være vår oppgave å sørge for at retaineren blir ressurseffektiv, slik at den både er kostnadsoptimal og verdiskapende for kunden. Enten gjøres det en avtale med en av våre advokater, eller med flere samtidig. 

Les mer.

Styrearbeid Les mer

Styrearbeid

Mange virksomheter ser fordelen av å inneha juridisk spisskompetanse i sine styrer. Styrearbeid er ikke noe som kan tas lett på. Det er viktig å etablere gode rutiner og prosesser i styrearbeidet, slik at riktige vurderinger gjøres og gode beslutninger tas. Dette er essensielt for god forretningsutvikling og ikke minst for å ivareta det ansvaret som ligger i det å sitte i et styre. Kombinasjonen med utpreget kommersiell sans, gode vurderingsevner og juridisk spisskompetanse gjør at vi kan bidra til utviklingen av din bedrift. Våre advokater har lang erfaring i styrearbeid, og ønsker å videreutvikle dette for et utvalg bedrifter.

Chess Les mer

Strategiarbeid

Vi ønsker å være en foretrukken partner for våre kunder på forretningsjuridiske tjenester. I dette ligger også et betydelig innslag av strategiske veivalg. Vi vil gjerne bistå både i direkte strategisk utviklingsarbeid for våre kunder, samtidig som vi driver beslutningsstøtte relatert til viktige avgjørelser kunden må ta. Det kan være seg beslutninger relatert til oppkjøp, salg av virksomhet, fusjoner, fisjoner, emisjoner, kapitalinnhenting, finansiering og etablering av nye virksomhetsområder. Vi mener en vesentlig del av vårt verdiskapingspotensiale ligger nettopp i å delta tidlig i beslutningsprosesser, slik at de riktige valgene tas på rett tidspunkt.

Papirarbeid Les mer

Start-ups

Vi synes det er spennende med nye forretningsideer, energi og forretningsutvikling. Derfor ønsker vi å bidra til at gode og flinke miljøer bringes frem som spennende utfordrere i sitt marked. Vi kan bidra med et malsystem og en erfaring som bidrar til at nye selskaper kommer raskt i gang og kan ha fokus på forretningsutvikling. Vi bistår i denne forbindelse også gjerne med styrerådgivning, innspill på finansiering, prospektutarbeidelse, emisjoner og lignende. Med de riktige forutsetninger på plass, kan vi vurdere alternative betalingsformer som aksjer og opsjoner.